Přeskočit na obsah

Petr Beránek

Všeobecné obchodní podmínky

Milí návštěvníci webových stránek www.beranekpetr.cz, právě jste se ocitli na stránce s všeobecnými obchodními podmínkami („VOP“). Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
  • Petr Beránek, IČO: 08679835, Smetanova 47, 39601 Humpolec. Datum narození: 3. 2. 1986. Kontaktní telefon: + 420 775 068 602.

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce (na základě objednávky učiněné́ přímo na internetových stránkách vyplněním potřebných údajů kupujícím) dostupné na internetové adrese www.beranekpetr.cz (dále jen „internetový obchod“) nebo prostřednictvím e-mailové́ komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej online lekcí, online videí (dále jen „produkty“) a pro objednávání a realizaci jógových lekcí, kurzů, seminářů, workshopů a pobytů s jógou (dále jen „živé akce“).
 5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 

II. Informace o produktech, živých akcích a cenách

 1. Informace o produktech a živých akcích včetně uvedení cen, popisu produktu či programu živé akce jsou uvedeny v nabídce internetového obchodu. Ceny produktů a živých akcí jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající není plátcem DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním.
 3. Ve shrnutí objednávky (přihlášky) a na webové adrese www.beranekpetr.cz najde kupující všechny ceny.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).
 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku produktu či živé akce vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere produkt či živou akci, počet kusů případně počet vstupenek a způsob platby.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. V zaslaném potvrzení je odkaz na aktuální obchodní podmínky prodávajícího zveřejněné na webu www.beranekpetr.cz. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 

IV. Platební podmínky a dodání produktů

 1. Cenu produktu a živé akce může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 670100-2211086042/6210, vedený u mBank,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího pomocí platebních tlačítek (viz. čl. IV. bod. 3. „Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví“)
  • bezhotovostně platební kartou pomocí platební brány. (viz. čl. IV. bod. 4. „Platba kartou“)
 2. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
  • ComGate Payments, a.s.
  • Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  • E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  • Tel: +420 228 224 267z
 3. Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví – Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu.
 4. Platba kartou – Jedná se o nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.). Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 6. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 7. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 8. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním produktu či započetím živé akce není zálohou.
 9. V případě nákupu produktu je samotný produkt či přihlašovací údaje nutné pro přístup k online produktu či odkaz pro přístup k online produktu kupujícímu dodán na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu či jako potvrzení místa na živé akci.
 

V. Práva a garance pro online produkty

Online produktem jsou videa či online kurz jógy, ke kterému si zakoupíte link.

 1. Potřebné vybavení: Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít videa. Záznam online lekcí přijde do emailu přímo s proklikem na link buď s možností přehrání. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí, zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby (viz. čl. VI „Práva, podmínky účasti na živé akci a storno podmínky“). Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 3. Garance, odstoupení od smlouvy pro online produkty: Za své produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání on-line kurzu jógy má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dní od dodání produktu. Žádosti o odstoupení po uplynutí 14ti denní lhůty od dodání produktu, není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: petr@spolurosteme.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.
 

VI. Práva, podmínky účasti na živé akci a storno podmínky:

Při rezervaci / nákupu prezenčního kurzu či semináře účastník svým přihlášením a znovu i svou účastí na živé akci a/nebo individuální lekci a/nebo terapii (společně i jednotlivě dále jen „Akce“) souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

 1. Účast na Akci (na kurzu / semináři online nebo naživo): Po vyplnění objednávky (online přihlášky) vzniká závazná rezervace místa. (viz. čl. III „Objednávka a uzavření kupní smlouvy“). Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na můj účet.
 2. Zdravotní stav a odpovědnost na Akci
  • Zdravotní stav: Online kurz ani Akce není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením Akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.
  • Zákaz drog a omamných látek na Akci: Účastník prohlašuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a zavazuje se je neužívat před Akcí i v jejím průběhu.
  • Sebezodpovědnost na Akci: Účast na Akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Akce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší osmnácti (18) let je povinen mít k účasti na Akci předchozí písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka.
  • Přerušení účasti: Účastník může kdykoliv Akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za Akci se nevrací. Právem lektora je ho na Akci nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na Akci, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků Akce.
 3. Storno podmínky a možnosti odstoupení od smlouvy pro živé akce (semináře, lekce jógy a přednášky):
  • Odhlásí-li se účastník v době kratší než 21 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) živé akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené kurzovné v plné výši nevratné.
  • Odhlásit ze semináře s nárokem na převod kurzovného se můžete nejpozději 8 dnů před pořádáním akce. Zaslaná platba může být převedena na jiný seminář pořádaný www.beranekpetr.cz podle dohody.
  • Odhlásí-li se účastník v době kratší než 8 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) živé akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené kurzovné v plné výši nevratné.
  • Neúčastí na živé akci kurzovné propadá.
  • Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník, jeho vhodnost pro účast na Akci však potvrdí Prodávající.
 

VII. Reklamační řád

 1. Pro vyřízení reklamace mě prosím kontaktujte na emailu petr@spolurosteme.cz nebo na telefonním čísle uvedeném v čl. I. VOP.
 2. V případě výskytu vady v produktu (online video, online kurzy), kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyl schopen vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednal nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 3. U online videa vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.
 4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.
 5. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
 6. Pokud online video (resp. i přístupové údaje) nebylo dodáno v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.
 7. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení vaší stížnosti, pokud se výslovně nedohodneme jinak.
 

VIII. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů https://www.beranekpetr.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.
 

IX. Vyřizování stížností a mimosoudní řešení sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, či pro vyřízení reklamace, kontaktujte mě prosím na emailu petr@spolurosteme.cz nebo na telefonním čísle uvedeném v čl. I. VOP.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji produktů a pořádání živých akcí na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 2. 2024. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.beranekpetr.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla však emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.beranekpetr.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.